360 – Hamburg – Lotsenboje Elbe 1 auf dem Dar-es-Salaam-Platz